Bestuur GOV│MHB

Het bestuur van de GOV│MHB bestaat uit de volgende personen:


FunctieContact
Duo-voorzitter  E-mail: Dhr. J.L.R.M. Vermeulen
Twitter: @voorzitterNOV
Duo-voorzitter  E-mail: Dhr. ing. M.E.M. de Natris
Twitter: @Voorzitter_KVMO
Vicevoorzitter (namens de burger leden) Dhr. T. Kofman
Penningmeester Dhr. P. Vogel
Secretaris E-mail: Mevr. N.J. van Lierop
Lid Jhr. J.H. de Jonge
Lid Dhr. J.A.J. Lampers

 

 

Het bestuur wordt bijgestaan door het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg.

 


 

Dhr. J.L.R.M. (Ruud) Vermeulen
Duo-voorzitter GOV|MHB

Ruud VermeulenBrigadegeneraal der infanterie bd

 

 

Dhr. J.L.R.M. Vermeulen vervult de functie van duo-voorzitter sinds 21 juni 2012 en is het aanspreekpunt voor onderwerpen gerelateerd aan de beroepsvereniging.

Dhr. Vermeulen is tevens voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)

 

Tot zijn 50-ste levensjaar heeft Brigadegeneraal bd Ruud Vermeulen uitsluitend functies in het opleidings- en operationele domein gehad, waaronder de functies van bataljonscommandant van een luchtmobiel bataljon en commandant van de Koninklijke Militaire School (KMS), de bakermat van de onderofficiersopleidingen.
Na zijn bevordering tot generaal heeft Brigadegeneraal bd Vermeulen functies vervuld bij werving en als project officier reorganisatie KL. Na het verlaten van de actieve dienst is Brigedegeneraal bd Vermeulen voor Defensie werkzaam geweest als projectleider loopbaanlint. 

 


Dhr. ing. M.E.M. (Marc) de Natris
Duo-voorzitter GOV|MHB

KLTZ M de NatrisKapitein-luitenant ter zee

 

 

 

Dhr. De Natris vervult de functie van duo-voorzitter van de GOV|MHB sinds 24 juni 2013 en is het eerste aanspreekpunt voor de collectieve belangenbehartiging.

 

ing M.E.M. de Natris heeft een lange historie binnen de belangenbehartiging van officieren en middelbaar & hoger burgerpersoneel bij Defensie. Zo was hij sinds 1 januari 2012, beleidsmedewerker Reorganisaties binnen de sectie Georganiseerd Overleg.

 

In het recente verleden, van 1998 tot 2003, heeft dhr. De Natris de functie van secretaris van de KVMO vervuld. Aansluitend heeft hij tot september 2009 de functie van Hoofd sectie Overleg van de FVNO|MHB, tevens Hoofdonderhandelaar van de CMHF-sectie Defensie vervuld.

 

Dhr. ing M.E.M. de Natris is tevens voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO)

 

Kapitein-Luitenant ter zee De Natris is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.

 


Mevr. N.J. van Lierop
Secretaris GOV|MHB

Luitenant ter zee 2e klasse oudst categorie (Logistieke Dienst)

 


 

Vrijgestelde officier:

Een vrijgestelde officier wordt voor de duur van een functie gehuurd van Defensie.
Hierdoor is de officier weliswaar actief dienend officier, maar is hij vrijgesteld van alle verplichtingen die gelden voor een militair.
Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om, uit hoofde van zijn functie, zonder tussenkomst van Defensievoorlichting, vrijelijk artikelen te publiceren en contacten te onderhouden met de media en de politiek.
De functie van een vrijgesteld officier eindigt wanneer de overeengekomen functieduur, de verhuurperiode, afloopt, of wanneer de vrijgesteld officier door de (leden van de) CMHF-sector Defensie wordt 'ontheven'.

 

 

 

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: